REGULAMIN KORZYSTANIA ZE WSPARCIA UDZIELONEGO PRZEZ FUNDACJĘ KOMPUTRONIK

 1. Fundacja Komputronik może udzielić wsparcia charytatywnego tylko na wniosek wnioskodawcy.
 2. Wsparcie skierowane jest dla osób bądź instytucji, które już posiadają inspiracje i przynajmniej część zasobów, do realizacji celów opisanych we wniosku.
 3. Wsparcie charytatywne może zostać udzielone w postaci pomocy materialnej, np. dotacje pieniężne czy karty podarunkowe oraz pozamaterialnej, np. szkolenia.
 4. Wniosek może zostać złożony bezpośrednio przez osobę lub instytucję, która ma być również beneficjentem zgłoszonego projektu, a także przez osobę lub instytucję posiadającą moc prawną do reprezentowania beneficjentów zgłoszonego projektu.
 5. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie wniosku o wsparcie dostępnego na stronie Fundacji Komputronik.
 6. Wyłonienie osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia charytatywnego przez Fundację Komputronik odbywa się na zebraniu Zespołu Opiniującego, które ma miejsce cztery razy w roku kalendarzowym. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału.
 7. Wsparcie charytatywne przyznawane jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.
 8. Po wyłonieniu wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia charytatywnego, następuje wręczenie przyznanego wsparcia.
 9. Przedstawiciel Fundacji Komputronik kontaktuje się z wybranymi wnioskodawcami posługując się w tym celu danymi osobowymi zamieszczonymi dobrowolnie przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie wsparcia charytatywnego.
 10. Przyznane wsparcie można wykorzystać wyłącznie do realizacji celów zawartych we wniosku o przyznanie wsparcia charytatywnego np. zakup potrzebnego sprzętu.
 11. W przypadku wykorzystania darowizny niezgodnie z regulaminem np. sprzedaż produktów ofiarowanych przez fundację, następuje zwrot ufundowanych rzeczy.