MASZ POMYSŁ NA DZIAŁANIE?
ZŁÓŻ WNIOSEK! TO PROSTE!

1. Zgłoszenie wniosku o wsparcie.

Podmioty ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Uzupełniony wniosek oraz załączniki należy wysłać pocztą mailową na adres: [email protected].

# FUNDACJA
KOMPUTRONIK

EDUKUJE
I INSPIRUJE

2. Zebranie Zespołu Opiniującego i wyłonienie osób kwalifikujących się do wsparcia

Zebranie Zespołu Opiniującego odbywa się cztery razy w roku kalendarzowym. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia, rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału. Podczas zebrania analizowane są wszystkie otrzymane wnioski oraz wyłaniane są osoby kwalifikujące się do wsparcia charytatywnego. Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu zgłoszonych wniosków na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.

3. Zamieszczenie protokołu z obrad Zespołu Opiniującego i poinformowanie kandydatów o wyniku obrad.

Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego. Gdy zostaną wyłonione zgłoszenia zakwalifikowane do otrzymania wsparcia charytatywnego, wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację zwrotną na adres poczty elektronicznej.

4. Przyznanie wsparcia

Wnioskodawcy, których zgłoszenia wybierze Zespół Opiniujący, o objęciu opieką Fundacji Komputronik zostaną poinformowani przez dedykowanego Przedstawiciela Fundacji.

Ważne!

W dniu 12 lipca 2019 roku odbyło się zebranie Zespołu Opiniującego Fundacji Komputronik celem wyłonienia wniosków, które otrzymają wsparcie w II kwartale 2019 roku. Nie wyłoniono żadnego wnioskodawcy, gdyż znaczna część wniosków nie była spójna z statutowymi celami Fundacji. Zarząd postanowił zatem skupić działania Fundacji na rozwoju współpracy z instytucjami edukacyjnymi, ogłoszonymi w osobnej notatce w aktualnościach. Nowe zgłoszenia, które wpływają do Fundacji Komputronik pomiędzy 1.07, a 30.09.2019 – zostaną rozpatrzone w dniu 15.10.2019

Masz inicjatywę wartą wsparcia?

Zapoznałeś się z procedurą?

Czas wypełnić wniosek!

Możesz to zrobić online, lub pobrać dokument i przesłać go mailem na adres: [email protected]

Wypełnij wniosek:

Poznaj Zespół Opiniujący

Zespół Opiniujący dokonuje analizy przesłanych wniosków. Przy wyborze wniosków Rada Opiniująca kieruje się następującymi kryteriami:

  • stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji Komputronik
  • poprawność uzupełnionego wniosku pod względem formalnym
    (kompletność dokumentu, osobowość prawna wnioskodawcy itd.)
  • znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów
  • realność i praktyczność koncepcji do realizacji

Sprawdź, do kogo trafi Twój wniosek o wsparcie:

Prezes Fundacji Komputronik Monika Buczkowska doskonale zna specyfikę pracy fundatora, między innymi dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wspieraniu oraz promocji młodych talentów.

Wiceprezes Fundacji Karolina Pietz Drapińska Certyfikowany trener biznesu i doradca, mentorka Poznań Mentoring Walk, aktywnie działająca na rzecz rozwoju zawodowego. Członkini Klubu Kobiet Przedsiębiorczych.

Zapoznaj się z regulaminem korzystania ze wsparcia
udzielonego przez naszą Fundację