FUNDACJA KOMPUTRONIK


WSPIERA, EDUKUJE, DORADZA

Procedura składania wniosków

 

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH WSPARCIA CHARYTATYWNEGO

  1. Zgłoszenie wniosku o wsparcie.

Podmioty ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Uzupełniony wniosek oraz załączniki należy wysłać pocztą mailową na adres: [email protected].

  1. Zebranie Zespołu Opiniującego i wyłonienie osób kwalifikujących się do wsparcia.

Zebranie Zespołu Opiniującego odbywa się cztery razy w roku kalendarzowym. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału. Podczas zebrania analizowane są wszystkie otrzymane wnioski oraz wyłaniane są osoby kwalifikujące się do wsparcia charytatywnego. Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu zgłoszonych wniosków na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.

  1. Zamieszczenie protokołu z obrad Zespołu Opiniującego i poinformowanie kandydatów o wyniku obrad.

Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego. Gdy zostaną wyłonione zgłoszenia zakwalifikowane do otrzymania wsparcia charytatywnego, wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację zwrotną na adres poczty elektronicznej.

  1. Przyznanie wsparcia beneficjentom.

Wnioskodawcy, których zgłoszenia wybierze Zespół Opiniujący, o objęciu opieką Fundacji Komputronik zostaną poinformowani przez dedykowanego Przedstawiciela Fundacji.

Zgłoszenia, które wpłynęły do Fundacji Komputronik pomiędzy 1.10, a 31.12.2018 zostaną rozpatrzone w dniu 11.01.2019

REGULAMIN

PARTNERZY